Ladok

2021-10-11

Konstfack är först ut att börja använda Ladok för utbildningsplanering! De har nu skapat ett par kursplaner i Ladok. Nästa steg är att skapa utbildningsplaner och därefter med hjälp av processtödet skapa ny kurs och kursplan. Läs mer om när funktionaliteten släpps här.

2021-12-03

På grund av mycket stort intresse för kursen ”Grundläggande utbildning om uttag med SQL från Uppföljningsdatabasen” tidigarelägger vi sista anmälningsdag till 15 december.

Platserna kommer att fördelas så att alla intresserade lärosäten får delta. Alla anmälda får information innan jul om vilka som fått plats och vilka som får vänta till ett senare tillfälle.

Se beskrivning av innehåll och målgrupp för kursen på https://ladok.se/kalender/grundlaggande-utbildning-om-uttag-med-sql-fran-uppfoljningsdatabasen.

2021-06-15

Tidigare i år genomfördes en enkät med användarna av uppföljningsdatabasen. I den framkom behov av utbildning på olika nivåer kring hur man kan ta fram information med hjälp av SQL. Konsortiet planerar därför en serie av workshops med start i höst. De kommer att genomföras via Zoom och första tillfället riktar sig till dem som behöver grundläggande kunskaper om detta. Varje workshop kommer att ha utrymme för både undervisning med konsortiets systemutvecklare som lärare, samt uppgifter att lösa med hjälp av övriga deltagare och lärarna.

För dig som är intresserad av att delta på någon av dessa workshop tipsar vi redan nu om att se över att du har en fungerande uppkoppling mot ditt lärosätes uppföljningsdatabas. Den kommer nämligen att användas för övningarna under workshopen.

Mer information om datum och anmälan kommer efter sommaruppehållet.

2021-04-22

Den 12 april hölls en tematräff på Zoom kring användningen av Ladok för att hantera forskarutbildning. Inbjudna till träffen var lärosätenas lokala kontaktpersoner för Ladok, som i sin tur även bjöd in ytterligare deltagare med intresse för temat. Över 80 personer deltog vilket får tolkas som att det finns ett tydligt behov av att prata om just hanteringen av forskarutbildning.

Under träffen berättade verksamhetsexperter från Ladokkonsortiet om flera av de förbättringar som gjorts i systemet under senaste år, samt var det går att hitta ytterligare information om funktionaliteten. Deltagarna hade också fått möjlighet att ta upp frågor både inför och under träffen, vilket många också gjorde. Flest frågor rörde studiedeltagande och resultatrapportering för forskarutbildning. Konsortiets verksamhetsexperter besvarade dessa men lärosätenas deltagare kunde också hjälpa varandra genom att berätta om hur man gör på det egna lärosätet.

– Jag inser hur lite jag kan om Ladok, konstaterar Carina Gyllberg, som är utbildnings- och forskningshandläggare på BTH.

Hon fortsätter att berätta:
– Jag tar med mig att vi ska titta närmare på moduler vid registrering av forskningsarbete och på om forskarstudenten själv ska registrera sig i Ladok.

Träffen avslutades med en diskussion om hur prestationer från andra lärosäten dokumenteras för doktorander. Linnéuniversitetets deltagare på träffen lyfte ett önskemål om att alla lärosäten bör dokumentera de prestationer som en doktorand genomfört på lärosätet direkt i Ladok. På så vis hoppas man underlätta för alla genom att minska hantering av pappersintyg som skickas mellan lärosätena. Många uttryckte att de höll med och diskussionen fortsätter på Ladokforum för att följa upp och sprida budskapet till fler (inloggning krävs för att läsa tråden i forumet).

Carina Gyllberg säger:
– Allt under träffen var intressant men genomgången av inskickade frågor var mycket givande.

Träffen spelades in och finns tillgänglig på https://ladok.se/moten/tematraffar tillsammans med materialet som presenterades under träffen.

2021-01-18

Nu påbörjas projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt beslut på stämman våren 2020. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Vi söker ett mållärosäte (mållärosäte 1) som är intresserat av att tidigt börja använda det nya, gemensamma stödet för utbildningsplanering som ska byggas i Ladok. Mållärosätet har idag en befintlig lösning för utbildningsplanering, utbildningar på grund- o avancerad nivå samt både generella examen och yrkesexamen som ger en bredd i kravbilden. Lärosätets uppgift blir att stödja Ladokkonsortiet och projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. Tillsammans med projektet ska lärosätet säkerställa att mållärosätet senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Det kan innebära tuffa prioriteringar och att viss önskad funktionalitet inte finns tillgänglig förrän en tid efter att lärosätet börjat använda systemet. Under förstudien togs ett grovt förslag fram på vilken funktionalitet som ska tas fram under fas 1, dvs till mållärosäte 1 börjar använda Ladok. Se bilaga 1 i förstudierapporten.

Införandet på lärosätet planeras tillsammans med projektet och lärosätet får mer stöd än övriga lärosäten vad gäller frågor om planering av införandet, integrationer och hantering av befintliga kurs- och utbildningsplaner. Lärosätet får möjlighet att påverka den lösning som utvecklas genom att t ex delta i användningstester.

Vi kommer också att arbeta med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering med målet att lärosätet använder Ladok för utbildningsplanering hösten 2021, information kommer separat till de lärosäten detta berör. Detta för att vi tidigt ska få feedback på den funktionalitet som utvecklas.

Lite längre fram kommer vi att annonsera efter ytterligare ett mållärosäte (mållärosäte 2) som har större krav på funktionaliteten inom utbildningsplanering. Målet är att lärosätet senast 2023-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering.

Anmäl intresse för att vara mållärosäte 1 till info@ladok.se senast 2021-02-12. Därefter kommer vi att intervjua några kandidater och meddela vilket mållärosäte 1 blir i mitten av mars 2021.

Förfrågan om intresseanmälan har gått ut till Ladokkonsortiets kontaktpersoner på lärosätena: Lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara mållärosäte? Kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@ladok.se eller telefon 070-3322006.

2020-12-03

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjas snart. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Projektet kommer att arbeta med två mållärosäten som använder Ladok för utbildningsplanering, det första mållärosätet använder Ladok senast 2022-06-30.

Mållärosätets uppgift är att stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. I mitten av januari 2021 kommer mer information om mållärosätet och hur man anmäler sitt intresse. Sista anmälningsdag för ansökan är 10/2 2021, därefter intervjuar representanter för Ladokkonsortiet några lärosäten. Beslut om mållärosätet fattas i början av mars 2021. Ett andra mållärosäte som använder Ladok för utbildningsplanering senast 2023-06-30 kommer att utses längre fram under nästa år.

Vi kommer även att jobba med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering, mer information kommer till de lärosäten det berör i mitten av januari 2021.

Projektet kommer att arbeta med referensgrupper under projektets gång. Referensgruppernas uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utvecklingen av lösningen. I referensgrupperna har fler lärosäten möjlighet att delta än de som nämnts ovan.

2020-06-15

Nu finns en ny sida på ladok.se där vi samlar lathundar med funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Lathundarna visar funktionaliteten så som den är trolig att fungera när den införs i Ladok, men kan fortfarande komma att ändras något (t.ex. efter återkoppling från pilottester). Syftet med lathundarna är att låta samtliga lärosäten se vad som är på gång och påbörja planering av information till användarna.

Här hittar du sidan med lathundar för planerad funktionalitet.

2020-04-27

Nu har guiderna som beskriver hanteringen av utbytesstudenter samt studieavgifter uppdaterats. Guiderna är nu uppdelade så de visar ett specifikt flöde eller område. I och med detta blir det möjligt för lärosätet att välja vilka delar användaren får utbildning om.

Här hittar du guiderna om utbytesstudier

Här hittar du guiderna om studieavgifter

 

Tidigare handhavandeguider

De tidigare handhavandeguiderna om utbytesstudier respektive studieavgifter tas bort under morgondagen (28 april). Så om man på lärosätet har länkar direkt till en handhavandeguide behöver man uppdatera länkningen till de nya guiderna.

2020-03-30

Nu finns det guider med exempel på utsökningar i utdata och uppföljning, samt en guide som beskriver genomströmningsrapporterna.

I guiderna hittar användare som inte har vana i att använda utdata eller uppföljningsrapporterna exempel på enkla utsökningar som kan göras där. Exempel ges för följande områden:

  • Deltagande på kurs
  • Examensbevis
  • Forskarnivån
  • Programstudenter
  • Resultat
  • Studieavgifter
  • Uppehåll
  • Utbytesstudier

Här hittar du de nya guiderna.

 

Har du förslag på andra utsökningar som kan läggas in i guiderna? Hör av dig till utbildning@ladok.se!