Ladok

2021-09-14

Som stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster finns Samverkansgruppen för Ladok. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande förändringar till produkten.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Vi söker nu tre lokala kontaktpersoner och en lokal teknisk kontaktperson för perioden 2022-2023.

Anmäl ditt intresse till info@ladok.se senast 29/10 2021 och har du frågor är du välkommen att skicka dem till samma mailadress.

2021-09-02

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa det Konstfack behöver för att använda Ladok för utbildningsplanering nu i höst. Samtidigt identifierar vi funktionalitet som mållärosäte 1, Sveriges lantbruksuniversitet, behöver innan sommaren 2022.

Genom våra referensgrupper lyssnar vi också på andra lärosätens behov för att bygga en bred lösning. Det var tänkt att mållärosäte 2, som ska använda Ladok för utbildningsplanering sommaren 2023, skulle fastställas nu under hösten. För att få klarhet i vilka krav vi ska ställa på mållärosäte 2 behöver vi komma lite längre i utvecklingen, därför har projektets styrgrupp beslutat att skjuta på beslut om mållärosäte 2 till våren 2022.

2021-06-29

Sedan drygt ett år tillbaka sker utvecklingen av Ladok i samarbete med pilotlärosäten. Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola deltog förra läsåret och avslutar under sommaren sin tid som piloter. Under våren var ansökan för nästa läsår öppen och nu är det klart vilka lärosäten som kommer att bli pilotlärosäten under läsåret 2021/22:

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan.

Som pilotlärosäten kommer de att delta i dialoger med användbarhetsexperter, verksamhetsexperter och utvecklare inför utveckling av ny eller ändrad funktionalitet. Arbetet sker i form av enkäter, intervjuer och betatestning av ny funktionalitet. Tanken är att en tätare dialog med lärosäten och användare ska leda till att många förbättringar görs innan leveransen går ut till samtliga lärosäten.

Så här säger Gun Wallius, lokal kontaktperson på det blivande pilotlärosätet Göteborgs universitet, om det kommande pilotlärosätesarbetet:

”Vi hoppas att möjligheten att vara pilotlärosäte kommer att ge medarbetarna en bättre förståelse om, och en mer positiv syn på, Ladok eftersom de får möjlighet att mer direkt påverka utvecklingen av systemet.”

Vi välkomnar våra nya piloter och tackar våra nuvarande för ett gott samarbete!

2021-06-23

Ladok utvecklas för att omfatta stöd till fler delar av den studieadministrativa processen. Med anledning av det söker vi nu flera verksamhetsexperter inom områdena studieavgifter, identitetshantering och kopplingar mot NyA/antagning.

Se annonser på ladok.se och inkom gärna med ansökan så snart du kan!

Har du frågor om uppdragen kan du kontakta anna.ahnberg@ladok.se.

2021-05-26

Den gemensamma Ladoksupporten tar emot ärenden från en begränsad grupp av personal inom lärosätenas egen lokala Ladoksupport.

Incidenter, felanmälan, frågor och ändringsbehov

Under perioden 12 till 23 juli hanteras endast ärenden som gäller akuta incidenter och driftproblem. Rapportera sådana genom att ringa vårt supportnummer alternativt lägga ett ärende i Ladoksupport i JIRA. Övriga ärenden som rapporteras mellan dessa datum hanteras så snart som möjligt efter 23 juli.

Beställningar

Certifikat

Certifikatsärenden hanteras som vanligt under hela sommaren.

Övriga beställningar

Under perioden 12-30 juli hanteras inga beställningsärenden (förutom certifikat) via Ladokbeställning, t ex identitetshantering, grunddata, nationella behörigheter etc. Under perioden 28 juni -11 juli samt 31 juli -13 augusti kommer beställningar att hanteras med någon veckas fördröjning, så var ute i god tid. Lägg helst in beställning senast 2 juli om hantering önskas innan 12 juli.

Överföring av urvalsresultat

29 juli sker publicering av urvalet inför HT2021 från NyA till Ladok. Urvalsöverföringen kommer att övervakas. Det tar tid innan den är färdig, normalt ungefär en dag.

Trevlig sommar!
Hälsningar från Ladoksupporten

2021-05-17

Nu börjar högtrycket för examenshandläggarna närma sig. För att stötta upp under perioden har konsortiet tagit fram ett antal frågor och svar kring bevisförberedelser och utfärdandet av examensbevis. Till exempel finns tips på hur man undviker att få en tom sida i examensbevis, hur man tar fram ett examensbevis med nytt personnummer och hur man kan se noteringar som gjordes i ett bevisärende i gamla Ladok.

Du hittar dokumentet på utbildningssidan för att utfärda examensbevis. Dokumentet riktar sig till examenshandläggare.

Mer utbildningsmaterial
På sidan som är länkad ovan finns ytterligare utbildningsmaterial som guidar handläggarna i hur de utfärdar examensbevis.

2021-04-21

Vi söker nu efter en verksamhetsexpert till vårt arbete med Bak- och framgrund.

Konsortiet ansvarar för Bak- och framgrund, ett statistiksystem som hämtar data ur flera register på SCB och som är utvecklat av konsortiet i samarbete med SCB. Läs mer på https://ladok.se/ladok/bak-och-framgrund.

Genom att arbeta i konsortiet utvecklar du din kompetens, lär dig mer om Ladok och träffar nya kollegor från andra lärosäten.

Sista ansökningsdag för detta uppdrag är den 21 maj 2021.

Här kan du läsa mer om uppdraget och hur det är att arbeta i Ladokkonsoritet.

2021-02-24

För en tid sen skickades en enkät ut till användare av uppföljningsdatabasen. Där fick de svara på frågor om deras behov av stöd. Enkäten är ett led i arbetet att säkerställa att vi arbetar med rätt saker inom utvecklingen av Ladok.

Vad var syftet med enkäten?

– Syftet med enkäten var få veta mer om hur man använder uppföljningsdatabasen och vilka eventuella svårigheter som man upplever. Detta för att ta fram lämpligt stöd för användandet, det vill säga hitta förbättringsområden. Vi var också intresserade av på vilket sätt lärosätena använde uppföljningsdatabasen och vilket utbildningsbehov som fanns. Konsortiet har haft några utbildningar och frågan är aktuell igen, säger Jan Johansson och Katja Taavo som håller i enkäten.

Vilka har svarat på enkäten?

Vi undersökte först vilka lärosäten som har uppkoppling mot uppföljningsdatabasen. Sen fick vi hjälp av de lokala kontaktpersonerna att hitta de som ställer SQL-frågor mot uppföljningsdatabasen . Svarsfrekvensen var hög, hela 80 procent. Det gör att vi med säkerhet kan säga vad lärosätena tycker. Drygt 60 procent av de tillfrågade jobbade på central förvaltning och knappt 40 procent i verksamheten.  

Kan ni dra någon slutsats av enkäten? 

Vi fick svar från både sällananvändare och dagliganvändare och det vi kan se tydligt är att båda grupperna upplever problem med uppkoppling mot databasen.

Sällananvändare önskar i större omfattning mer hjälp med hur de ska skriva frågorna och de vill också ha möjlighet att beställa frågorna från konsortiet.  Båda grupperna önskar dessutom mer hjälp med att skriva SQL-frågor. Det framkommer också att de har svårt att förstå hur vissa IO/BI hänger ihop. Ca 40 procent är inte nöjda med dokumentation. Hälften använder Squirrel och hälften andra verktyg  som Razor eller Dbeaver.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla som tog sig tid till att svara på enkäten.

 

 

2021-01-20

Vi välkomnar nya deltagare i Samverkansgruppen för Ladok (fd Prioriteringsrådet)

  • Johan Olofsson, Kungliga tekniska högskolan
  • Mari Sandin, Örebro universitet
  • Tor Fridell, Linköpings universitet
  • Anette Pettersson, Högskolan i Skövde
  • Erik Ångman, Umeå universitet

De nya medlemmarna sitter med i gruppen under 2021-2022.

Följande medlemmar har suttit med i gruppen under 2020 och sitter kvar under 2021:

  • Karim Andersson, Lunds universitet
  • Håkan Fasth, Högskolan i Halmstad
  • Gun Wallius, Göteborgs universitet

Samverkansgruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen. Läs mer här.