Ladok

2020-12-18

Nytt Ladok för studenter

Under höstterminen har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått. Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt med samma funktionalitet i ”ny kostym”. Studenterna ska alltså kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya gränssnittet ska, förutom att bättre möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA.

Vi planerar att leverera det nya Ladok för studenter i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

 

Informationsmöten

Inför övergången bjuder vi in till två informationsmöten:

 

Utbildningsmaterial

Lathundar och filmer finns på utbildningssidan för Ladok för studenter.

2020-08-18

Onsdagen den 12 augusti hölls ett möte mellan prioriteringsrådet, produktägaren och några fler personer från konsortiet. Mötesdeltagarna fanns på plats både i Stockholm och via zoom.

Under mötet diskuterades områden som är viktiga att jobba vidare med inför det fortsatta arbetet med VP 2021. Bland ett 70-tal förslag, som kräver olika stora insatser,  kunde man efter diskussioner få fram en indikation på vad som är viktigast.

Camilla Gustafsson från Mälardalens högskola är en av representanterna i prioriteringsrådet. Hon sammanfattar dagen så här.

-Det är kul att vara med i processen kring verksamhetsplaneringen, man får en ökad förståelse för produkten Ladok och hur olika verksamheter, funktioner och integrationer hänger ihop och påverkar utvecklingen. Samtidigt är det svårt att planera för 2021 eftersom Ladok kontinuerligt uppdateras med nya funktioner och rättningar. Man vet inte hur ladok ser ut i slutet av 2020 i och med den agila utvecklingen. I arbetet måste man släppa sitt lärosätestänk och kunna se nyttan i funktioner som kanske inte vårt lärosäte har nytta av men skulle gynna många andra lärosäten.

Prioriteringsrådet ger produktägaren och konsortiet råd i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

2020-04-16

Mot bakgrund av utbrottet av Covid19 har UHR och Ladokkonsortiet beslutat att ställa in årets konferens. Den skulle ägt rum i Stockholm den 23-24 september i år. Det är ett beklagligt beslut eftersom konferensen är uppskattad och håller en hög kvalitet.

Bedömningen är att konferensen inte är verksamhetskritisk och att fokus hos UHR framöver behöver finnas på kontinuitetshanteringen av den samordnade antagningen.

De nuvarande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten att inte fler än 50 personer får samlas på samma ställe försvårar också planeringen av konferensen som brukar samla ca 500 deltagare. Det är i nuläget inte möjligt att bedöma om rekommendationerna kvarstår eller inte i september.
För att inte tappa fart till NUAK2021 kommer planeringsgruppen att ha fortsatt kontakt och kontinuerligt stämma av möjliga idéer till nästa år.

2020-04-03

Tisdagen den 31 mars hölls årets Ladokträff. Vanligtvis är det ett tillfälle att träffa kollegor och nätverka, men i år hölls mötet via Zoom. Mötet modererades av Malin Zingmark. Det var många som ville vara med, 135 deltagare loggade in.

Information från konsortiet

Mauritz Danielsson inledde dagen med information från konsortiet. Nuläge, strategier, kommande utveckling och senaste nytt från verksamhetsstöd stod på agendan. Trots att det mesta just nu kretsar kring Corona fortgår Ladoks drift och utveckling som vanligt.

Ladok söker en ny produktägare efter Catherine Zetterqvist. Personen kommer att arbeta med att förmedla och förädla visionen för systemet, både ut mot konsortiets parter men också inåt till våra utvecklingsteam.

Rapporten från förstudien, Gemensamt stöd för utbildningsplanering,  är klar och har skickats ut till lärosätena på remiss. Remisstiden pågår fram till och med 3 april 2020.Inför Ladokstämman 28 maj kommer styrelsen att skicka ut förslag till beslut baserat på de remissvar som kommit in.

Lärosätena delar med sig

Tor Fridell från Linköpings universitet berättade om Emrex. Det är ett EU-projekt som ska göra det enklare för studenter som kommer hem från en utbytesperiod och få sina studier tillgodoräknade på sitt eget lärosäte. Frågan är hur vi får med fler utländska lärosäten. Tor pratade även om hur vi jobbar med alias-hantering.

Johanna Boynton, Nicole Wickman, Rainer Vesterinen och Anna Malmborg Lewis från Stockholms universitet berättade hur de har arbetat med tillgodoräknande i studentgränssnittet och hur det har gått.  Man har provat en gemensam ingång för alla typer av ansökningar och tanken är att alla ska behandlas lika och mer digitalt.

Johan Hedman, Högskolan i Dalarna och Janne Johansson, Ladokkonsortiet, pratade om hur Högskolan i Dalarna kom igång med Bak- och framgrund. Det är ett statistiksystem där man bland annat kan se studentens bakgrund, deras studieprestationer och var de tar vägen efter examination.

Niklas Karlsson från UKÄ och Anna Gärdqvist från SCB berättade om vad som är aktuellt från deras respektive verksamheter. Huvuduppgiften är att samla in information och ta fram statistik. Just nu görs en översyn av definitionen av distansstudenter/distansutbildning.

Ett antal frågeställningar har kommit in från lärosätena. Svaren kommer att sammanställas, skickas ut till deltagarna och läggas upp på ladok.se.

Presentationerna från dagen

Programmet och alla presentationer som visade under dagen finns på ladok.se

Enkät

Kom ihåg att svara på enkäten om hur du tyckte att Ladokträffen fungerade.

https://sv.surveymonkey.com/r/PSFDQTR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-04-02

Nu finns presentationerna och inspelningarna från Ladokträffen på Zoom den 31 mars tillgängliga här.

Där finns också länk till den enkät om Ladokträffen, som vi skulle uppskatta om du som var med och lyssnade kan besvara.

 

2020-03-20

Då alla lärosäten inte hade möjlighet att delta i frågestunden om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering den 11 mars, bjöd Ladokkonsortiet in till information på Zoom.

Inspelningen från den informationen hittar du här!

2020-03-13

Den 11 mars var det dags för frågestund i Stockholm om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering.  Runt 50 personer var samlade för att diskutera innehållet i den rapport som skickats ut. Mauritz Danielsson, Malin Zingmark och Karin Schelén berättade om innehållet i rapporten och svarade på lärosätenas frågor. Bilderna som visades finns här.

Detta är i huvudsak de områden som diskuterades (våra svar i kursiv text):

Finansiering

Hur vet ni att ni räknat rätt vad gäller utvecklingskostnaden?

Vi har mer information nu inför utvecklingen av en gemensam lösning än vad vi hade när Ladok3-projektet startades. Men givetvis kan det hända saker som gör att uppskattningen inte håller.

Hur hanteras drift/förvaltning under de första 6 åren?

Under de första 2,5 åren ingår drift/förvaltning i genomförandeprojektet. Under de kommande 3,5 åren hanteras drift/förvaltning inom Ladokkonsortiets budget.

Prioritering mot utvecklingen av Ladok

Det behöver inte göras någon prioritering gentemot utvecklingen av övriga Ladok då detta har en separat finansiering.

Stämman

Vilka frågor kommer att tas upp för omröstning på stämman?

Det ska styrelsen ta ställning till efter att remissvaren kommit in.

Integrationer

Prestandan är viktig.

Vi vet om att det är viktigt för lokala integrationer att få bra prestanda, detta har vi tagit hänsyn till och kommer att beakta och vidareutveckla lösningen allteftersom.

Informationsmodell och dokumentation behövs för att kunna bygga integrationer.

Vi är väl medvetna om behovet av bättre dokumentation om APIerna och det är pågång redan under 2020.

Krav

Hur kommer formen för insamling av krav att se ut? Tekniska krav?

Det är för tidigt att kunna beskriva det. Men olika sätt att samla in de tekniska kraven behöver också finnas.

Kommer många lärosäten att behöva bygga kompletterande lösningar?

Det är svårt att svara på men vi bedömer att med den kravbild som vi beskrivit så kommer de flesta behov att mötas. Och kommer nya behov upp efter genomförandeprojektet så kan det tas med i vidareutvecklingen av lösningen. Målet är att så många som möjligt ska slippa bygga kompletterande lösningar.

Viktigt att se över hela flödet utbildningsplanering/Ladok/NyA.

Processtödet kan bli komplicerat att förvalta och supporta ett så komplext systemstöd.

Ok.

Förändringar i utbildningsinformation

Kommer förändringar i utbildningsinformation att påverka befintlig funktionalitet?

Ja det kommer det att göra. En del av förändringarna är efterfrågade redan idag. Och vi får försöka ta hänsyn till hur lärosätena påverkas av de förändringar vi gör.

Risker

Det blir mer sårbart i framtiden när både Ladok och informationen i utbildningsdatabaserna finns i samma system.

Ja.

Funktionalitet

Sker utveckling för alla utbildningsformer samtidigt?

Ja.

2019-11-25

Titta på inspelningen i efterhand

Här hittar du tidigare inspelningar och presentationer.

På agendan den 26 november:

 • Status VP2019+2020, Mauritz Danielsson.
 • Sprintar/leveranser vid terminsstart, Catherine Zetterqvist.
 • Deltagare i priogruppen, Catherine Zetterqvist.
 • Status i arbetet med stöd för utbildningsplanering, Malin Zingmark.
 • Enkät, driftmiljöer , Staffan Ekstedt.
 • Resultat från enkät om verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.
2019-11-20

Under en heldag, onsdagen den 20 november, samlades representanter från Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, SUHF för att tillsammans med konsortiets ledningsgrupp gå igenom målen i verksamhetsplanen.

För första gången har konsortiet bett representanter från SUHF att hjälpa till i arbetet med prioriteringarna i verksamhetsplanen. Deltagarna i den rådgivande gruppen var utvalda av SUHF och träffade konsortieledningen för att föra fram sina synpunkter kring verksamhetsplanens mål och prioriteringar.

Olika lärosäten har olika förutsättningar, så många resonemang handlade om att resonera och diskutera olika infallsvinklar och hitta lösningar som kan komma alla lärosäten till godo. Ett exempel var konsortiets utbildningsmaterial som uppdateras vid varje sprint. Vid de större lärosätena tar man ibland fram eget utbildningsmaterial medan de mindre lärosätena använder konsortiets guider. Delas utbildningsmaterialet upp i kortare delar blir det enklare att använda för både mindre och större lärosäten och det blir dessutom lättare att anpassa lokalt.

Under mötet gick man tillsammans igenom målen med utgångspunkt från lärosätenas olika förutsättningar och alla deltagare fick tillfälle att framföra sina åsikter vad gäller prioriteringsordningen på målen.

– Det är första gången som vi har haft en rådgivande SUHF-grupp och det känns bra att lärosätenas representanter stödjer oss i arbetet med prioriteringarna i verksamhetsplanen. Nästa steg blir att styrelsen tar beslut om verksamhetsplanen vid nästa styrelsemöte den 6 december, berättar Mauritz Danielsson, konsortiechef.

Röster kring prioriterade mål:

– Prioriterat för oss är utdatafunktioner och uppföljning.

– Det finns många frågor som är viktiga och borde prioriteras men tre frågor som hamnar högt är behörigheterna, utdata och uppföljning.

– Det som borde prioriteras är att studenterna kan se sina resultatnoteringar innan resultatet är attesterat.

– Högt upp på listan hamnar möjligheten att kunna rätta och registervårda.

SUHF-gruppens deltagare:

 • Cilla Häggkvist, bitr. studieadministrativ chef vid Uppsala universitet samt ledamot i SUHF:s expertgrupp för studieadministrativa frågor.
 • Linda Severinsson, studieadministrativ chef vid Högskolan Väst.
 • Katarina Berglund Jonsson, studieadministrativ chef vid KTH.
 • Mats Möller, it-chef vid Karlstads universitet.
 • Magnus Annerfalk, it-chef vid Högskolan i Skövde.
 • Gun Wallius, Ladokexpert vid Göteborgs universitet.
 • Karin Magnusson, Ladokexpert vid Södertörns högskola.

Från Ladokkonsortiet deltog: Mauritz Danielsson, Catherine Zetterqvist, Staffan Ekstedt, Anna Åhnberg och Malin Zingmark.

Agenda:

 • Inledning och arbetet med verksamhetsplanen. VP2019, Mauritz Danielsson.
 • Målen för grundläggande förvaltning, Catherine Zetterqvist och Staffan Ekstedt.
 • Genomgång/diskussion övriga mål, Catherine Zetterqvist, Mauritz Danielsson, Anna Åhnberg och Staffan Ekstedt.
 • Fortsatt genomgång övriga mål. Saknas något mål?
 • Prioritering, Malin Zingmark.
 • Nästa steg i arbetet, Mauritz Danielsson.
2019-10-29

Ladokkonsortiet bjuder in till supportstuga om uppföljningsrapporterna med anledning av UKÄ:s begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs:

 • Studenter som saknar godkända resultat
 • Studenter som saknar påvisbar aktivitet

Datum och tid: 7/11, kl 10-11

Plats: Zoom-rum https://mau-se.zoom.us/j/5993268237

Supportstugan kommer att spelas in och finnas tillgänglig på ladok.se i efterhand.

UKÄ kommer att begära in uppgifter från lärosätena och information samt instruktioner skickas ut från UKÄ i vecka 45, se nedan.

Med anledning av detta kommer en supportstuga att hållas där verksamhetsexperter från Ladokkonsortiet går igenom hur utsökningen görs för de två uppföljningsrapporterna, vilken information som hämtas samt demonstrera dem i Ladok.

Ni är välkomna att ställa frågor under mötets gång.

Det är bra om ni läser igenom skrivelsen från UKÄ och tittar på de instruktioner som skickas ut före supportstugan.

OBS! Kompletterande instruktioner från UKÄ 191119

Utifrån den ursprungliga instruktionen kommer inte vissa kurser som går på sommaren med i beräkningen.
Instruktionen har därför uppdaterats.

UKÄ, utskick 191119. Kompletterande instruktioner för insamling av data av studenters aktivitet på kurs.

Läs tidigare utskick från UKÄ, 191104

UKÄ, utskick 191104. Begäran om insamling av data av studenternas aktivitet på kurs.