Ladok

2021-08-31

 

Här anmäler du dig till årets NUAK!

NUAK – Nationell utbildningsadministrativ konferens – arrangeras av Ladokkonsortiet tillsammans med Universitets- och högskolerådet och utgör en arena för kompetensutveckling och omvärldsbevakning för utbildningsadministrativ personal på landets lärosäten.

Hösten 2021 blir konferensen digital, med valbara programpunkter under ett antal teman.

Konferensen utgör en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med utbildningsadministration i olika roller. Under konferensen ges utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer och brukar locka över 500 deltagare. Även andra grupper, till exempel utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare, har utbyte av att delta.

Anmälan är nu öppen och du når den här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9d527f3c-b21f-4db8-b6ed-9aca6b38e860?displayId=Swe2359243

Mer information samt program kommer att finnas på https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/nuak/.

2021-08-17

Den 27 maj deltog lärosätenas lokala tekniska kontaktpersoner på en träff som arrangerades av Ladokkonsortiet. Uppslutningen var god och det fanns utrymme för både information och frågor från deltagarna. Mötet inleddes med att Staffan Ekstedt presenterade statistik från driften av Ladok. Intressant var kurvorna som visar användningen över dagen. Där kunde man tydligt se en förändring av användandet under pandemin jämfört med tidigare år. Man arbetar lite längre och de tydliga kafferasterna på för- och eftermiddagarna har försvunnit. Statistiken över vilka webbläsare som används tyckte många också var spännande då den även skulle kunna appliceras på de olika lokala systemen vid lärosätena. En statistik som efterfrågades var en bild över hur de lokala integrationerna arbetade mot Ladok. Här pågår ett arbete inom Ladok för att tillgängliggöra denna statistik för respektive lärosäte.

Därefter berättade Ladoks arkitekt, Mattias Sällström, om pågående och kommande tekniskt arbetet med Ladok. Övergripande så fortsätter arbetet med att anpassa Ladok mot framtida driftsmiljöer och mer specifikt anpassas behörighetssystemet till den nya funktionen för utbildningsplanering. När det gäller Ladoks API fortgår arbetet med att förbättra dokumentation med mera. Vidare kommer API’et att delas upp i en intern och en extern del. Den externa är den del som alla lokala integrationer använder. Uppdelningen kommer att innebära ett antal fördelar för lokala integrationer, bland annat kommer både API’et och leveranser av ändringar att bättre kunna anpassas till lärosätenas behov. En referensgrupp med representanter från lärosätena kommer att skapas för att diskutera vilka ändringar som skall genomföras. Mer information om gruppen kommer under hösten.

En annan punkt på mötet var LIS och Edu-API. Här pågår mycket arbete. Genom LIS-adaptern erbjuds ett antal möjligheter att integrera med olika system. Integrationen mot Canvas är sedan länge etablerad och används av ett flertal lärosäten. Arbete pågår dock även med integrationer mot system för hantering av praktikplatser (VFU), Studentmobilitet och schemaläggning. Edu-API är en ny, kommande standard för integration med system inom sektorn. Här deltar Ladok för att påverka arbetet i en fördelaktig riktning.

Slutligen fanns en önskan från deltagarna om en ökad mötesfrekvens. gärna 2 – 3 gånger per år.

 

2021-06-09

Den 27 maj hölls, för andra året i rad, Ladokstämman digitalt och besluten fattades via omröstning i Zoom. Deltagarna fick en uppdatering av pågående arbete med utbildningsplanering, studieavgifter och hantering av digitala examensbevis. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2020 godkändes och beslut om att styrelsen fullgjort sina åligganden för förra året fattades.

Tre nya parter till Ladokkonsortiet välkomnades genom enhälligt beslut av stämman: Akademi för ledarskap och teologi, Johannelunds teologiska högskola samt Newman Institutet.

Konsortialavtal för perioden 2022-01-01—2022-12-31 beslutades liksom verksamhetsinriktning för 2022-2024 och mål, ekonomiska ramar och avgifter för 2022 och deltagare i styrelsen.

Om mötet blir fysiskt eller digitalt nästa vår återstår att se, men flera deltagare uttryckte önskemål om att fortsätta hålla stämman digitalt.

Reflektioner från några deltagare:

Hur fungerade det att mötas digitalt och fatta beslut på Ladokstämman?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Efter drygt ett år av distansarbete har vi alla stor vana att mötas digitalt. Formen för dagens Ladokstämma fungerade väl och vi kommer säkert att överväga fler digitala stämmor. Samtidigt tänker jag att digitala möten kan ha en tendens att begränsa brett utbyte och diskussion, kanske särskilt som form för ”sällanmöten”. Stämma har vi ju bara en gång per år numera så visst ser jag också stort värde i att framgent kunna träffas fysiskt.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Det gick bra att mötas digitalt och att fatta beslut. Kanske börjar vi vänja oss vid distansmöten?

Vilken fråga är viktig för dig i Ladokkonsortiets arbete framöver?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Konsortiets arbete är på många sätt möjliggörare och pådrivande i verksamhetsutveckling där verksamhetens behov av funktionalitet, digitala lösningar, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet är självklara ramar. Det pågående arbetet för gemensamt stöd för utbildningsplanering drivs i samma anda – bra.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Jag tycker att det är viktigt att konsortiet fortsätter det välfungerande arbetet med att lyssna på och hjälpa både små och stora lärosäten. Just nu är det extra spännande att få följa och att vara en del av projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering!

Här finns presentationen från stämman.

Protokoll från stämman kommer att publiceras på ladok.se

2021-04-26

Den 21 april deltog lärosätenas lokala kontaktpersoner på en träff som arrangerades av Ladokkonsortiet. Uppslutningen var stor och det fanns utrymme för både information och diskussion deltagarna emellan.

Det var stort intresse för informationen som verksamhetsexperter Moa Eriksson och Jan Winkle gav om hur konsortiet jobbar med digital analys av användning av Ladok. Med hjälp av mätpunkter på relevanta ställen i systemet kan utvecklingsteamen följa hur många användare som når en viss funktion, hur man navigerar i systemet och hur funktionerna används. Ett exempel var mätning av hur många användare som når attesteringsfunktionen för resultat via den genväg som finns på startsidan. Utvecklingsteamet kan sedan använda mätdatat till att förbättra systemet så att de avsedda effekterna uppnås.

Mari Sandin, lokal kontaktperson för Örebro universitet, konstaterar att mätningarna även är intressanta för lärosätenas eget arbete med sina användare av systemet:
– Informationen om mätningarna i Ladok väckte nog många tankar och önskemål hos de flesta av oss. Det finns otroligt mycket vi både skulle vilja veta och även behöva veta om hur våra användare faktiskt jobbar i Ladok. Vi tror säkert en hel del som inte alls stämmer. Jättespännande, och jag hoppas vi får ta del av mer resultat av olika mätningar längre fram.

Deltagarna hade flera uppslag till hur mätningar kan användas på olika sätt. Många önskade att ta del av mätdata för det egna lärosätet. Idag görs dock ingen lärosätesspecifik mätning utan mätningarna är aggregerade för alla lärosätens användare. Mätdata kan också bidra på ett tydligare sätt till den övergripande prioriteringen av vad som är i fokus i utvecklingen av Ladok.

Håkan Fasth, lokal kontaktperson från Högskolan i Halmstad, hoppas att det kommer bli möjligt att ta del av mätdata för det egna lärosätet:
– Jag hoppas såklart på användarstatistik på lärosätesnivå, så att vi kan arbeta mer med att få till bättre processer lokalt. Statistik är alltid bra att använda som motivering till varför översyn kan behövas.

Verksamhetsexpert Matz-Ola Cajdert berättade om vad som är nytt inom den nationella hanteringen av lärosätesgemensamt data samt vissa rutiner och rekommendationer. Ett förtydligande av vägledningen kring hantering av felaktigt inlagda avbrott på kurs kopplat till rutinerna hos CSN efterfrågades, vilket Matz-Ola tog med sig tillbaka till dialogen med CSN. Vidare berättade verksamhetsexpert Gunnar Råhlén om vad som pågår i arbetet med LIS-adaptern som kan användas för lärosätenas integrationer med Ladok.

Deltagarna diskuterade också i grupper om och hur man i så fall skulle önska utökade nätverksträffar mellan lärosätenas lokala Ladok-förvaltningar. Grupperna kom fram till att nätverkande är viktigt och nyttigt och att det finns ett behov av att träffas mer. Flera lärosäten ingår redan nu i olika nätverk som initierats av de medverkande parterna, men man ser ändå att det skulle vara hjälpsamt om konsortiet kunde hjälpa till i uppstarten av fler nätverk. Jan Winkle från konsortiet har ett särskilt uppdrag att bidra i det arbetet.

Mari och Håkan konstaterar båda att just utbytet av erfarenheter mellan lärosätena är mycket värdefullt. Mari säger att:
– Just den här typen av träff handlar ju mycket om information, men det är jättebra när vi även bryts ut i mindre grupper. Då får vi chansen att prata och utbyta arbetssätt, idéer och erfarenheter. Även om våra organisationer skiljer sig lite och vi jobbar olika ibland, så är det alltid bra att bara kunna höra ”hur gör ni?”.

Du hittar material från träffen på Ladok Vägledning (kräver inloggning).

Nästa träff för lokala kontaktpersoner planeras till efter sommarsemestern.

2021-04-22

Den 12 april hölls en tematräff på Zoom kring användningen av Ladok för att hantera forskarutbildning. Inbjudna till träffen var lärosätenas lokala kontaktpersoner för Ladok, som i sin tur även bjöd in ytterligare deltagare med intresse för temat. Över 80 personer deltog vilket får tolkas som att det finns ett tydligt behov av att prata om just hanteringen av forskarutbildning.

Under träffen berättade verksamhetsexperter från Ladokkonsortiet om flera av de förbättringar som gjorts i systemet under senaste år, samt var det går att hitta ytterligare information om funktionaliteten. Deltagarna hade också fått möjlighet att ta upp frågor både inför och under träffen, vilket många också gjorde. Flest frågor rörde studiedeltagande och resultatrapportering för forskarutbildning. Konsortiets verksamhetsexperter besvarade dessa men lärosätenas deltagare kunde också hjälpa varandra genom att berätta om hur man gör på det egna lärosätet.

– Jag inser hur lite jag kan om Ladok, konstaterar Carina Gyllberg, som är utbildnings- och forskningshandläggare på BTH.

Hon fortsätter att berätta:
– Jag tar med mig att vi ska titta närmare på moduler vid registrering av forskningsarbete och på om forskarstudenten själv ska registrera sig i Ladok.

Träffen avslutades med en diskussion om hur prestationer från andra lärosäten dokumenteras för doktorander. Linnéuniversitetets deltagare på träffen lyfte ett önskemål om att alla lärosäten bör dokumentera de prestationer som en doktorand genomfört på lärosätet direkt i Ladok. På så vis hoppas man underlätta för alla genom att minska hantering av pappersintyg som skickas mellan lärosätena. Många uttryckte att de höll med och diskussionen fortsätter på Ladokforum för att följa upp och sprida budskapet till fler (inloggning krävs för att läsa tråden i forumet).

Carina Gyllberg säger:
– Allt under träffen var intressant men genomgången av inskickade frågor var mycket givande.

Träffen spelades in och finns tillgänglig på https://ladok.se/moten/tematraffar tillsammans med materialet som presenterades under träffen.

2021-04-07

Den 24 mars arrangerade konsortiet årets Ladokträff där som mest närmare 180 personer deltog. Inbjudna till träffen var alla Ladok-intresserade från lärosätena och för andra året i rad fick träffen hållas via Zoom, för att undvika smittrisk. Mest publik drog informationspassen om Emrex (Tor Fridell och Bengt Hellström) respektive Utbildningsplanering (Rickard Johansson).

Överlag är det väldigt mycket spännande på gång inom konsortiet som förhoppningsvis kommer att förbättra och underlätta flertalet av våra processer ute på lärosätena, säger Erik Ångman från Umeå universitet som deltog i träffen.

Vi fick även ta del av erfarenheter från Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola som under läsåret 2020/21 har fungerat som pilotlärosäten för utvecklingen av Ladok. De kunde berätta att de genom att vara pilotlärosäten har fått en närmare kontakt med sina Ladokanvändare, som också uttryckt en tacksamhet för att deras synpunkterna har tagits tillvara av konsortiet. Att vara pilotlärosäte innebar förvånansvärt lite arbete för lärosätenas Ladokenheter och de rekommenderade intresserade lärosäten att ansöka om att få bli piloter inför nästa läsår.

Sedan tidigare års fysiska Ladokträffar vet vi att utbyte av erfarenheter lärosätena sinsemellan är en mycket viktig del av dagen. För att ge möjlighet till detta fanns ett kortare mingelpass och två pass med gruppdiskussioner på olika teman med i programmet. I enkäten efter träffen uttryckte många uppskattning av dessa pass och tyckte att de var träffens höjdpunkter. Under gruppdiskussionerna var många intresserade av att prata om ”Införande av nya Ladok för studenter” men även temat ”Funktionalitet som inte används fullt ut på grund av brister” var populärt.

Gruppdiskussionerna var väldigt bra, nästan som att stå och fika live och kunna ställa frågor och få svar, säger Annika Kaljevic från SLU.

Vi kan konstatera att det fungerar att hålla den här typen av träff via Zoom, även om många uttryckt att man saknar att ses fysiskt. Genom att träffas via Zoom är det möjligt för fler att delta (180 deltagare i år jämfört med ca 120 tidigare år) och också möjligt att välja ut de pass som intresserar en och avstå från andra.

Den här dagen var bra ur alla perspektiv och ett trevligt avbrott i dessa coronatider. Trevligt att se så många deltagare, fast det hade varit roligare att träffas live, säger Annika Kaljevic.

Träffen avslutades med ett panelsamtal med flera medlemmar från konsortiets styrelse. En av frågorna som diskuterades var behovet av samordning av de stora nationella system som används i sektorn. Panelen konstaterade att samordningen är nödvändig för att uppnå effektiva och digitaliserade processer som håller måttet även i framtiden.

Som vanligt tycker jag att det var en bra och informativ Ladokdag. Det var flera intressanta tankar och perspektiv som lyftes i paneldebatten, avslutar Erik Ångman.

Här hittar du inspelningar och presentationer från dagen.

2020-12-18

Nytt Ladok för studenter

Under höstterminen har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått. Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt med samma funktionalitet i ”ny kostym”. Studenterna ska alltså kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya gränssnittet ska, förutom att bättre möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA.

Vi planerar att leverera det nya Ladok för studenter i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

 

Informationsmöten

Inför övergången bjuder vi in till två informationsmöten:

 

Utbildningsmaterial

Lathundar och filmer finns på utbildningssidan för Ladok för studenter.