Ladok

2020-12-18

Nytt Ladok för studenter

Under höstterminen har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått. Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt med samma funktionalitet i ”ny kostym”. Studenterna ska alltså kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya gränssnittet ska, förutom att bätte möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA.

Vi planerar att leverera det nya Ladok för studenter i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

 

Informationsmöten

Inför övergången bjuder vi in till två informationsmöten:

 • Demo av nya Ladok för studenter och information inför leverans
  Inspelning av presentationen
 • Information inför leverans och frågestund
  Inbjudan skickas ut i januari 2021
2020-12-03

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjas snart. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Projektet kommer att arbeta med två mållärosäten som använder Ladok för utbildningsplanering, det första mållärosätet använder Ladok senast 2022-06-30.

Mållärosätets uppgift är att stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. I mitten av januari 2021 kommer mer information om mållärosätet och hur man anmäler sitt intresse. Sista anmälningsdag för ansökan är 10/2 2021, därefter intervjuar representanter för Ladokkonsortiet några lärosäten. Beslut om mållärosätet fattas i början av mars 2021. Ett andra mållärosäte som använder Ladok för utbildningsplanering senast 2023-06-30 kommer att utses längre fram under nästa år.

Vi kommer även att jobba med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering, mer information kommer till de lärosäten det berör i mitten av januari 2021.

Projektet kommer att arbeta med referensgrupper under projektets gång. Referensgruppernas uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utvecklingen av lösningen. I referensgrupperna har fler lärosäten möjlighet att delta än de som nämnts ovan.

2020-11-03

Nu har lathundarna för kurs- och examensbevis delats upp i likhet med resten av utbildningsmaterialet. Det innebär att eventuella länkar från lokalt utbildningsmaterial till de tidigare lathundarna, behöver uppdateras.

Den tidigare lathunden Handlägga bevis har nu delats upp enligt följande. Länkar till power point-versionen av respektive lathund hittar du inom parenteserna.

Den tidigare lathunden Bevisförberedelser har nu delats upp enligt följande:

2020-10-08

Utredningen har initierats utifrån den fastställda strategin för Ladok 2019-2024.

I utredningen finns förslag på hur Ladok kan främja  digitaliseringen och effektivisera stödet för utbildningsadministration. Ett av målen i strategin är att Ladok ska underlätta digitaliseringsarbetet på lärosätena.

Tanken var att samla in input från lärosätena och träffa representanter från lärosätena för att diskutera förslagen och enas om en prioriterad lista. Under 2020 har det varit svårt att genomföra det fullt ut på grund av den rådande pandemin. Resultatet av utredningen är ett antal förslag som kan tas med i planering av kommande utveckling av Ladok. När det återigen är möjligt att samlas i större grupper kommer vi att ta resultatet från utredningen vidare och diskutera det med representanter från lärosätena.

I strategin står bland annat att Ladok ska vara ett effektivt, tillförlitligt och användbart stöd. Ladok ska också möjliggöra krav på uppföljning och informationsutbyte från regering och centrala myndigheter samt vara standard som system nationellt och en intressant samarbetspartner internationellt för utbyte av studentdata.

2020-09-01

Under våren utannonserades en tjänst som strategisk produktägare i ladokkonsortiet och nu är det klart vem som har fått tjänsten. Den 1 september tillträder Magnus Mörck. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

-Jag kommer ursprungligen från Skåne och har pluggat i Linköping och Göteborg. I Stockholm har jag bott sen 1998. Min senaste arbetsplats är Konstfack där jag har varit chef för forsknings- och utbildningsadministrativa avdelningen i nio år. Dessförinnan har jag jobbat på Södertörns högskola och på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har jobbat med högskoleadministration i drygt 20 år.

Varför sökte du jobbet och vad ser du som viktiga frågor att ta tag i?

-Jag trivdes i min roll på Konstfack, men jag var sugen på att göra något annat. Och rollen som strategisk produktägare är verkligen det. Jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans sätter ladoks målgrupper i fokus. Ladok används på så många olika sätt av studenter, lärare, administratörer och centrala studentavdelningar.  Men ladok används även av planeringsavdelningar för att skapa underlag för universitetsledningen.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag är en person som gillar att träna, läsa och på sommaren fjällvandrar jag gärna. Förutom det sjunger jag i kör och det är något som jag varmt kan rekommendera.

 

2020-08-18

Onsdagen den 12 augusti hölls ett möte mellan prioriteringsrådet, produktägaren och några fler personer från konsortiet. Mötesdeltagarna fanns på plats både i Stockholm och via zoom.

Under mötet diskuterades områden som är viktiga att jobba vidare med inför det fortsatta arbetet med VP 2021. Bland ett 70-tal förslag, som kräver olika stora insatser,  kunde man efter diskussioner få fram en indikation på vad som är viktigast.

Camilla Gustafsson från Mälardalens högskola är en av representanterna i prioriteringsrådet. Hon sammanfattar dagen så här.

-Det är kul att vara med i processen kring verksamhetsplaneringen, man får en ökad förståelse för produkten Ladok och hur olika verksamheter, funktioner och integrationer hänger ihop och påverkar utvecklingen. Samtidigt är det svårt att planera för 2021 eftersom Ladok kontinuerligt uppdateras med nya funktioner och rättningar. Man vet inte hur ladok ser ut i slutet av 2020 i och med den agila utvecklingen. I arbetet måste man släppa sitt lärosätestänk och kunna se nyttan i funktioner som kanske inte vårt lärosäte har nytta av men skulle gynna många andra lärosäten.

Prioriteringsrådet ger produktägaren och konsortiet råd i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

2020-08-13

Ladokkonsortiet har beslutat att åtkomst till versionsinformationen av säkerhetsskäl ska läggas bakom lösenordsskydd. Ändringen genomförs den 1 september.

Alla som idag har åtkomst till Ladok systemdokumentation via Confluence kommer även fortsättningsvis att nå versionsinformationen. Om fler personer på lärosätet behöver åtkomst till versionsinformationen kan man ansöka om det via den lokala kontaktpersonen vid lärosätet.

Vid ansökan om behörigheter till Ladoksupporten i JIRA  för nya användare, kommer behörighet till såväl systemdokumentation som versionsinformation också att tilldelas användaren. Lärosätets användare av Ladoksupporten i JIRA tillhör främst lärosätets egen 1:a linjes support. Ansökan om behörighet till den gemensamma supporten görs via mallen

Nya ansökningar behöver lämnas in senast den 24 augusti för hantering innan lösenordsskyddet slås på den 1september.

/Gemensamma ladoksupporten

2020-06-15

Nu finns en ny sida på ladok.se där vi samlar lathundar med funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Lathundarna visar funktionaliteten så som den är trolig att fungera när den införs i Ladok, men kan fortfarande komma att ändras något (t.ex. efter återkoppling från pilottester). Syftet med lathundarna är att låta samtliga lärosäten se vad som är på gång och påbörja planering av information till användarna.

Här hittar du sidan med lathundar för planerad funktionalitet.

2020-06-10

Den 3 juni hölls ett webbmöte med senaste nytt kring Ladok. Du hittar presentationen och inspelningen här.

Agenda:

 • Återkoppling från stämman (Mauritz Danielsson)
 • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd (Anna Åhnberg)
 • Supportinformation (Emma Wallmark)
 • Vilka webbläsare stödjer vi (Staffan Ekstedt)
 • Leveranser i samband med terminsstart Staffan Ekstedt)
 • Statusutveckling av Ladok
  • Intygen (Matz-Ola Cajdert)
  • Studentgränssnittet (Klara Nordström)
  • Mina grupper (Karin Schelen)
 • Pilotlärosäten (Anders Stenebo)
2020-05-29

Torsdagen den 28 maj var det dags för årets Ladokstämma. Den hölls för första gången via zoom.

På dagordningen stod bland annat verksamhetsberättelse och balans- och resultaträkning för 2019, framtida ägande och styrning av Ladok samt gemensamt stöd för utbildningsplanering och verksamhetsinriktningen 2021–2023.

Det nuvarande avtalet som gäller ägande och styrning går ut vid årsskiftet 2020-2021. Stämman fattade beslut om att förlänga avtalet ytterligare ett år.

Dessutom fattade stämman beslut om att konsortiet utvecklar ett gemensamt stöd för utbildningsplanering enligt det förslag som förstudien har kommit fram till.

Maria Strand, Högskolan i Gävle valdes in som ny styrelseledamot.