Ladok

2021-09-14

Som stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster finns Samverkansgruppen för Ladok. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena. Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande förändringar till produkten.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut.

Vi söker nu tre lokala kontaktpersoner och en lokal teknisk kontaktperson för perioden 2022-2023.

Anmäl ditt intresse till info@ladok.se senast 29/10 2021 och har du frågor är du välkommen att skicka dem till samma mailadress.

2021-06-02

Ett mål i Ladoks verksamhetsplan är att förbättra användbarheten för lärare. Som en del av detta arbete kommer vi att förändra vyerna för rapportering och attestering (för kurs- och aktivitetstillfälle). De uppdaterade vyerna är planerade att levereras i uppgraderingen till version 1.74.0, den 15 september.

Varför ändrar vi vyerna?
Det senaste halvåret har konsortiet arbetat med en uppdatering av den tekniska grund som Ladok vilar på. I samband med att vi ändå behövde arbeta om koden bakom vyerna för rapportering och attestering passar vi på att genomföra en del efterfrågade användbarhetsförbättringar. Målet med detta är att göra vyerna mer lättöverskådliga och tydliga och i förlängningen göra Ladok till ett mer användarvänligt system. Förslagen till förändringar har tagits fram via enkäter, användarstudier och intervjuer, d.v.s. i dialog med dem som rapporterar och attesterar betyg till vardags.

Hur kommer vyerna att ändras?
På det stora hela kommer hanteringen för lärare vara sig lik. Den största förändringen är att betyg anges på ett nytt sätt, men det finns också en hel del mindre förändringar. De stora flödena för att rapportera och attestera ska fungera som vanligt.

 

Tidsplan

26 maj – Pilottest inleddes på BTH
Under maj påbörjades pilottestning av de förändrade vyerna på BTH. Testet kommer att pågå hela sommaren, fram tills dess att vyerna släpps för samtliga lärosäten. Syftet med testerna är att låta lärare rapportera och attestera i de nya vyerna och lösa eventuella problem innan lanseringen till samtliga lärosäten.

12 augusti – Tematräff och utbildningsmaterial
Den 12 augusti kommer vi hålla en tematräff för samtliga lärosäten. Under träffen ni kommer få mer information om vyerna, demo av dem samt ges tillfälle att ställa frågor. Träffen riktar sig främst till lokala kontaktpersoner och personer som jobbar med att utbilda lärare i systemet.

Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till utbildning@ladok.se senast måndag den 9 augusti.

I samband med detta kommer även visst utbildningsmaterial att publiceras för att lärosätena ska kunna börja informera sina användare om de kommande förändringarna. Här finns utbildningsmaterial för de kommande förändringarna.

15 september – Leverans av förändrade vyer för rapportering och attestering
Vid sprintuppgraderingen den 15 september (version 1.74.0) planerar vi att leverera de förbättrade vyerna till samtliga lärosäten.

Den 13 september uppdateras utbildningsmaterialet för:

2021-09-02

Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa det Konstfack behöver för att använda Ladok för utbildningsplanering nu i höst. Samtidigt identifierar vi funktionalitet som mållärosäte 1, Sveriges lantbruksuniversitet, behöver innan sommaren 2022.

Genom våra referensgrupper lyssnar vi också på andra lärosätens behov för att bygga en bred lösning. Det var tänkt att mållärosäte 2, som ska använda Ladok för utbildningsplanering sommaren 2023, skulle fastställas nu under hösten. För att få klarhet i vilka krav vi ska ställa på mållärosäte 2 behöver vi komma lite längre i utvecklingen, därför har projektets styrgrupp beslutat att skjuta på beslut om mållärosäte 2 till våren 2022.

2021-08-31

 

Här anmäler du dig till årets NUAK!

NUAK – Nationell utbildningsadministrativ konferens – arrangeras av Ladokkonsortiet tillsammans med Universitets- och högskolerådet och utgör en arena för kompetensutveckling och omvärldsbevakning för utbildningsadministrativ personal på landets lärosäten.

Hösten 2021 blir konferensen digital, med valbara programpunkter under ett antal teman.

Konferensen utgör en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med utbildningsadministration i olika roller. Under konferensen ges utrymme för reflektioner kring hur de administrativa insatserna påverkas av det omgivande samhällets förändringar och förväntningar.

Konferensen riktar sig till verksamma inom utbildningsadministration vid universitet och högskolor såsom handläggare, funktionsansvariga och chefer och brukar locka över 500 deltagare. Även andra grupper, till exempel utredare med ansvar för planerings- och uppföljningsfrågor och systemutvecklare, har utbyte av att delta.

Anmälan är nu öppen och du når den här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9d527f3c-b21f-4db8-b6ed-9aca6b38e860?displayId=Swe2359243

Mer information samt program kommer att finnas på https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/nuak/.

2021-08-17

Den 27 maj deltog lärosätenas lokala tekniska kontaktpersoner på en träff som arrangerades av Ladokkonsortiet. Uppslutningen var god och det fanns utrymme för både information och frågor från deltagarna. Mötet inleddes med att Staffan Ekstedt presenterade statistik från driften av Ladok. Intressant var kurvorna som visar användningen över dagen. Där kunde man tydligt se en förändring av användandet under pandemin jämfört med tidigare år. Man arbetar lite längre och de tydliga kafferasterna på för- och eftermiddagarna har försvunnit. Statistiken över vilka webbläsare som används tyckte många också var spännande då den även skulle kunna appliceras på de olika lokala systemen vid lärosätena. En statistik som efterfrågades var en bild över hur de lokala integrationerna arbetade mot Ladok. Här pågår ett arbete inom Ladok för att tillgängliggöra denna statistik för respektive lärosäte.

Därefter berättade Ladoks arkitekt, Mattias Sällström, om pågående och kommande tekniskt arbetet med Ladok. Övergripande så fortsätter arbetet med att anpassa Ladok mot framtida driftsmiljöer och mer specifikt anpassas behörighetssystemet till den nya funktionen för utbildningsplanering. När det gäller Ladoks API fortgår arbetet med att förbättra dokumentation med mera. Vidare kommer API’et att delas upp i en intern och en extern del. Den externa är den del som alla lokala integrationer använder. Uppdelningen kommer att innebära ett antal fördelar för lokala integrationer, bland annat kommer både API’et och leveranser av ändringar att bättre kunna anpassas till lärosätenas behov. En referensgrupp med representanter från lärosätena kommer att skapas för att diskutera vilka ändringar som skall genomföras. Mer information om gruppen kommer under hösten.

En annan punkt på mötet var LIS och Edu-API. Här pågår mycket arbete. Genom LIS-adaptern erbjuds ett antal möjligheter att integrera med olika system. Integrationen mot Canvas är sedan länge etablerad och används av ett flertal lärosäten. Arbete pågår dock även med integrationer mot system för hantering av praktikplatser (VFU), Studentmobilitet och schemaläggning. Edu-API är en ny, kommande standard för integration med system inom sektorn. Här deltar Ladok för att påverka arbetet i en fördelaktig riktning.

Slutligen fanns en önskan från deltagarna om en ökad mötesfrekvens. gärna 2 – 3 gånger per år.

 

2021-06-29

Sedan drygt ett år tillbaka sker utvecklingen av Ladok i samarbete med pilotlärosäten. Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola deltog förra läsåret och avslutar under sommaren sin tid som piloter. Under våren var ansökan för nästa läsår öppen och nu är det klart vilka lärosäten som kommer att bli pilotlärosäten under läsåret 2021/22:

Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan.

Som pilotlärosäten kommer de att delta i dialoger med användbarhetsexperter, verksamhetsexperter och utvecklare inför utveckling av ny eller ändrad funktionalitet. Arbetet sker i form av enkäter, intervjuer och betatestning av ny funktionalitet. Tanken är att en tätare dialog med lärosäten och användare ska leda till att många förbättringar görs innan leveransen går ut till samtliga lärosäten.

Så här säger Gun Wallius, lokal kontaktperson på det blivande pilotlärosätet Göteborgs universitet, om det kommande pilotlärosätesarbetet:

”Vi hoppas att möjligheten att vara pilotlärosäte kommer att ge medarbetarna en bättre förståelse om, och en mer positiv syn på, Ladok eftersom de får möjlighet att mer direkt påverka utvecklingen av systemet.”

Vi välkomnar våra nya piloter och tackar våra nuvarande för ett gott samarbete!

2021-06-23

Ladok utvecklas för att omfatta stöd till fler delar av den studieadministrativa processen. Med anledning av det söker vi nu flera verksamhetsexperter inom områdena studieavgifter, identitetshantering och kopplingar mot NyA/antagning.

Se annonser på ladok.se och inkom gärna med ansökan så snart du kan!

Har du frågor om uppdragen kan du kontakta anna.ahnberg@ladok.se.

2021-06-15

Tidigare i år genomfördes en enkät med användarna av uppföljningsdatabasen. I den framkom behov av utbildning på olika nivåer kring hur man kan ta fram information med hjälp av SQL. Konsortiet planerar därför en serie av workshops med start i höst. De kommer att genomföras via Zoom och första tillfället riktar sig till dem som behöver grundläggande kunskaper om detta. Varje workshop kommer att ha utrymme för både undervisning med konsortiets systemutvecklare som lärare, samt uppgifter att lösa med hjälp av övriga deltagare och lärarna.

För dig som är intresserad av att delta på någon av dessa workshop tipsar vi redan nu om att se över att du har en fungerande uppkoppling mot ditt lärosätes uppföljningsdatabas. Den kommer nämligen att användas för övningarna under workshopen.

Mer information om datum och anmälan kommer efter sommaruppehållet.