Ladok

2020-12-18

Nytt Ladok för studenter

Under höstterminen har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått. Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt med samma funktionalitet i ”ny kostym”. Studenterna ska alltså kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya gränssnittet ska, förutom att bättre möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA.

Vi planerar att leverera det nya Ladok för studenter i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

 

Informationsmöten

Inför övergången bjuder vi in till två informationsmöten:

 

Utbildningsmaterial

Lathundar och filmer finns på utbildningssidan för Ladok för studenter.

2021-02-17

Välkommen till tematräff om fotnotshantering i bevis

I samband med att det nu införts nya automatiska fotnoter i bevishanteringen vill vi bjuda in till en tematräff kring detta. Träffen riktar sig främst till examenshandläggare och vi kommer att gå in mer i detalj på hur fotnoterna fungerar och hur fotnotstexterna kan läggas upp. Det kommer även finnas utrymme för att diskutera hur användningen kan se ut utifrån era behov.

Datum och tid: Torsdagen den 25 februari klockan 13.00-14.00
Plats: Länk till zoomrum
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 23 februari

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till anna.sandberg.telleus@gu.se senast tisdagen den 23 februari.

Tematräffar

Tematräffar är en ny typ av träff som Ladokkonsortiet erbjuder. Här ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. De ersätter de tidigare utbildningstillfällena och supportstugorna.

Tidigare tematräffar hittar du här.

2021-01-18

Nu påbörjas projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt beslut på stämman våren 2020. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Vi söker ett mållärosäte (mållärosäte 1) som är intresserat av att tidigt börja använda det nya, gemensamma stödet för utbildningsplanering som ska byggas i Ladok. Mållärosätet har idag en befintlig lösning för utbildningsplanering, utbildningar på grund- o avancerad nivå samt både generella examen och yrkesexamen som ger en bredd i kravbilden. Lärosätets uppgift blir att stödja Ladokkonsortiet och projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. Tillsammans med projektet ska lärosätet säkerställa att mållärosätet senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Det kan innebära tuffa prioriteringar och att viss önskad funktionalitet inte finns tillgänglig förrän en tid efter att lärosätet börjat använda systemet. Under förstudien togs ett grovt förslag fram på vilken funktionalitet som ska tas fram under fas 1, dvs till mållärosäte 1 börjar använda Ladok. Se bilaga 1 i förstudierapporten.

Införandet på lärosätet planeras tillsammans med projektet och lärosätet får mer stöd än övriga lärosäten vad gäller frågor om planering av införandet, integrationer och hantering av befintliga kurs- och utbildningsplaner. Lärosätet får möjlighet att påverka den lösning som utvecklas genom att t ex delta i användningstester.

Vi kommer också att arbeta med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering med målet att lärosätet använder Ladok för utbildningsplanering hösten 2021, information kommer separat till de lärosäten detta berör. Detta för att vi tidigt ska få feedback på den funktionalitet som utvecklas.

Lite längre fram kommer vi att annonsera efter ytterligare ett mållärosäte (mållärosäte 2) som har större krav på funktionaliteten inom utbildningsplanering. Målet är att lärosätet senast 2023-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering.

Anmäl intresse för att vara mållärosäte 1 till info@ladok.se senast 2021-02-12. Därefter kommer vi att intervjua några kandidater och meddela vilket mållärosäte 1 blir i mitten av mars 2021.

Förfrågan om intresseanmälan har gått ut till Ladokkonsortiets kontaktpersoner på lärosätena: Lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara mållärosäte? Kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@ladok.se eller telefon 070-3322006.

2021-02-10

 Ladokträffen hålls en gång per år och riktar sig till lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning.

Vid Ladokträffen informerar vi om utveckling, verksamhetsstöd till lärosäten och frågor som rör support och drift. En del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Onsdagen den 24 mars
Tid: 10:00 – 15:00
Plats: Länk till zoom-rum

På agenden kommer bland annat följande att finnas:

  • Information från konsortiet
  • Aktuellt inom utvecklingen
  • Lärosätenas erfarenheter
  • Gruppdiskussioner

Programmet hittar ni i kalendariet på ladok.se

Om ni har önskemål om frågor som ni vill ta upp i gruppdiskussionerna, mejla till kina.nilsson@ladok.se

Välkomna!

2020-12-03

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjas snart. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Projektet kommer att arbeta med två mållärosäten som använder Ladok för utbildningsplanering, det första mållärosätet använder Ladok senast 2022-06-30.

Mållärosätets uppgift är att stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. I mitten av januari 2021 kommer mer information om mållärosätet och hur man anmäler sitt intresse. Sista anmälningsdag för ansökan är 10/2 2021, därefter intervjuar representanter för Ladokkonsortiet några lärosäten. Beslut om mållärosätet fattas i början av mars 2021. Ett andra mållärosäte som använder Ladok för utbildningsplanering senast 2023-06-30 kommer att utses längre fram under nästa år.

Vi kommer även att jobba med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering, mer information kommer till de lärosäten det berör i mitten av januari 2021.

Projektet kommer att arbeta med referensgrupper under projektets gång. Referensgruppernas uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utvecklingen av lösningen. I referensgrupperna har fler lärosäten möjlighet att delta än de som nämnts ovan.

2021-03-24

Stort tack till alla som deltog och gjorde Ladokträffen givande.

Vi vill gärna ha er feedback om hur ni tyckte att dagen var, gå in och svara på enkäten så kan vi bli ännu bättre till nästa träff.

Alla presentationer och inspelningar kommer att läggas upp på ladok.se och ni hittar all information på den här sidan:

Ladokträffen 24 mars 2021

 

2020-11-03

Nu har lathundarna för kurs- och examensbevis delats upp i likhet med resten av utbildningsmaterialet. Det innebär att eventuella länkar från lokalt utbildningsmaterial till de tidigare lathundarna, behöver uppdateras.

Den tidigare lathunden Handlägga bevis har nu delats upp enligt följande. Länkar till power point-versionen av respektive lathund hittar du inom parenteserna.

Den tidigare lathunden Bevisförberedelser har nu delats upp enligt följande:

2020-10-08

Utredningen har initierats utifrån den fastställda strategin för Ladok 2019-2024.

I utredningen finns förslag på hur Ladok kan främja  digitaliseringen och effektivisera stödet för utbildningsadministration. Ett av målen i strategin är att Ladok ska underlätta digitaliseringsarbetet på lärosätena.

Tanken var att samla in input från lärosätena och träffa representanter från lärosätena för att diskutera förslagen och enas om en prioriterad lista. Under 2020 har det varit svårt att genomföra det fullt ut på grund av den rådande pandemin. Resultatet av utredningen är ett antal förslag som kan tas med i planering av kommande utveckling av Ladok. När det återigen är möjligt att samlas i större grupper kommer vi att ta resultatet från utredningen vidare och diskutera det med representanter från lärosätena.

I strategin står bland annat att Ladok ska vara ett effektivt, tillförlitligt och användbart stöd. Ladok ska också möjliggöra krav på uppföljning och informationsutbyte från regering och centrala myndigheter samt vara standard som system nationellt och en intressant samarbetspartner internationellt för utbyte av studentdata.

2020-09-01

Under våren utannonserades en tjänst som strategisk produktägare i ladokkonsortiet och nu är det klart vem som har fått tjänsten. Den 1 september tillträder Magnus Mörck. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

-Jag kommer ursprungligen från Skåne och har pluggat i Linköping och Göteborg. I Stockholm har jag bott sen 1998. Min senaste arbetsplats är Konstfack där jag har varit chef för forsknings- och utbildningsadministrativa avdelningen i nio år. Dessförinnan har jag jobbat på Södertörns högskola och på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag har jobbat med högskoleadministration i drygt 20 år.

Varför sökte du jobbet och vad ser du som viktiga frågor att ta tag i?

-Jag trivdes i min roll på Konstfack, men jag var sugen på att göra något annat. Och rollen som strategisk produktägare är verkligen det. Jag tycker att det är viktigt att vi tillsammans sätter ladoks målgrupper i fokus. Ladok används på så många olika sätt av studenter, lärare, administratörer och centrala studentavdelningar.  Men ladok används även av planeringsavdelningar för att skapa underlag för universitetsledningen.

Vad gör du när du inte jobbar?

Jag är en person som gillar att träna, läsa och på sommaren fjällvandrar jag gärna. Förutom det sjunger jag i kör och det är något som jag varmt kan rekommendera.

 

2020-08-18

Onsdagen den 12 augusti hölls ett möte mellan prioriteringsrådet, produktägaren och några fler personer från konsortiet. Mötesdeltagarna fanns på plats både i Stockholm och via zoom.

Under mötet diskuterades områden som är viktiga att jobba vidare med inför det fortsatta arbetet med VP 2021. Bland ett 70-tal förslag, som kräver olika stora insatser,  kunde man efter diskussioner få fram en indikation på vad som är viktigast.

Camilla Gustafsson från Mälardalens högskola är en av representanterna i prioriteringsrådet. Hon sammanfattar dagen så här.

-Det är kul att vara med i processen kring verksamhetsplaneringen, man får en ökad förståelse för produkten Ladok och hur olika verksamheter, funktioner och integrationer hänger ihop och påverkar utvecklingen. Samtidigt är det svårt att planera för 2021 eftersom Ladok kontinuerligt uppdateras med nya funktioner och rättningar. Man vet inte hur ladok ser ut i slutet av 2020 i och med den agila utvecklingen. I arbetet måste man släppa sitt lärosätestänk och kunna se nyttan i funktioner som kanske inte vårt lärosäte har nytta av men skulle gynna många andra lärosäten.

Prioriteringsrådet ger produktägaren och konsortiet råd i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.