Ladok

2021-06-09

Den 27 maj hölls, för andra året i rad, Ladokstämman digitalt och besluten fattades via omröstning i Zoom. Deltagarna fick en uppdatering av pågående arbete med utbildningsplanering, studieavgifter och hantering av digitala examensbevis. Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för 2020 godkändes och beslut om att styrelsen fullgjort sina åligganden för förra året fattades.

Tre nya parter till Ladokkonsortiet välkomnades genom enhälligt beslut av stämman: Akademi för ledarskap och teologi, Johannelunds teologiska högskola samt Newman Institutet.

Konsortialavtal för perioden 2022-01-01—2022-12-31 beslutades liksom verksamhetsinriktning för 2022-2024 och mål, ekonomiska ramar och avgifter för 2022 och deltagare i styrelsen.

Om mötet blir fysiskt eller digitalt nästa vår återstår att se, men flera deltagare uttryckte önskemål om att fortsätta hålla stämman digitalt.

Reflektioner från några deltagare:

Hur fungerade det att mötas digitalt och fatta beslut på Ladokstämman?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Efter drygt ett år av distansarbete har vi alla stor vana att mötas digitalt. Formen för dagens Ladokstämma fungerade väl och vi kommer säkert att överväga fler digitala stämmor. Samtidigt tänker jag att digitala möten kan ha en tendens att begränsa brett utbyte och diskussion, kanske särskilt som form för ”sällanmöten”. Stämma har vi ju bara en gång per år numera så visst ser jag också stort värde i att framgent kunna träffas fysiskt.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Det gick bra att mötas digitalt och att fatta beslut. Kanske börjar vi vänja oss vid distansmöten?

Vilken fråga är viktig för dig i Ladokkonsortiets arbete framöver?
Karin Cardell, högskoledirektör Mälardalens högskola: Konsortiets arbete är på många sätt möjliggörare och pådrivande i verksamhetsutveckling där verksamhetens behov av funktionalitet, digitala lösningar, effektivitet, rättssäkerhet och tillgänglighet är självklara ramar. Det pågående arbetet för gemensamt stöd för utbildningsplanering drivs i samma anda – bra.

Charlotta Törmä, Ladokansvarig Röda Korsets Högskola: Jag tycker att det är viktigt att konsortiet fortsätter det välfungerande arbetet med att lyssna på och hjälpa både små och stora lärosäten. Just nu är det extra spännande att få följa och att vara en del av projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering!

Här finns presentationen från stämman.

Protokoll från stämman kommer att publiceras på ladok.se

2021-05-20

Strax före jul lanserades den nya översiktssidan för pågående rapportering i Ladok. Översiktssidan är tillgänglig för alla lärosäten och syftet med den är att administratörer och ansvariga för utbildningen ska ha möjlighet att enkelt få en överblick över de resultat som inte är hanterade. Genom att tidigare hitta resultat som inte attesterats av examinator kan man fånga upp och snabbare göra resultatet tillgängligt för studenten.

Annika Björklund, dåvarande verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet, berättar att önskemål kring att kunna hålla koll på vilka resultat som attesterats inkommit till Ladokkonsortiet. När utvecklingsteamet tog sig an önskemålet så undersökte man behovet tillsammans med ansvariga och användare på konsortiets pilotlärosäten. Utifrån den analysen togs den nya överssiktssidan fram, med överblick över status för resultat men också möjligheten att avisera examinator på nytt. Sidan ligger som en ny flik under rapportering av kurstillfällen.

”Vi har fått i princip genomgående positiv respons, det är en mycket uppskattad funktionalitet” berättar Thomas Arnqvist som är lokal kontaktperson för Ladok på Uppsala universitet, ett av pilotlärosätena. ”Det är till stor hjälp för att kunna fullgöra myndighetsutövningen, ett mejl eller annan avisering är lätt att missa och då är det bra att det går att påminna på nytt. Det är även lätt att missa att avisera en examinator när klarmarkeringen görs och nu är det möjligt att följa upp och eventuellt avisera. Inför brytdatum för årsredovisning kan institutionen även följa upp resultatrapporteringen så att så mycket som möjligt är attesterat i tid.”

Efter att den nya sidan blev tillgänglig i systemet har återkoppling samlats in från användarna på pilotlärosätena och synpunkter kommit in i form av supportärenden från lärosätena. Med utgångspunkt från den har förbättringar gjorts, som nådde användarna i version 1.67 som var klar i mitten av maj.

”Att leverera, låta funktionen användas en period, lyssna in med användare och sedan göra justeringar är ett sätt att arbeta som fungerat bra” säger Annika Björklund.

Thomas Arnqvist berättar att ”Det har varit positivt att delta som pilotlärosäte. Vi deltog i aktiviteter under hösten då vi kunde testa en prototyp och lämna synpunkter. Vi har även haft möjlighet att tillsammans med några av våra slutanvändare träffa utvecklare för att diskutera förslag och alternativa lösningar för en vidareutveckling och förbättring efter att funktionen infördes i produktionsmiljön.”

Läs mer om hur konsortiet arbetar med pilotlärosäten
Lathund som beskriver översiktssidan för pågående resultatrapportering