Ladok

2021-01-18

Nu påbörjas projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok enligt beslut på stämman våren 2020. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Vi söker ett mållärosäte (mållärosäte 1) som är intresserat av att tidigt börja använda det nya, gemensamma stödet för utbildningsplanering som ska byggas i Ladok. Mållärosätet har idag en befintlig lösning för utbildningsplanering, utbildningar på grund- o avancerad nivå samt både generella examen och yrkesexamen som ger en bredd i kravbilden. Lärosätets uppgift blir att stödja Ladokkonsortiet och projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. Tillsammans med projektet ska lärosätet säkerställa att mållärosätet senast 2022-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering. Det kan innebära tuffa prioriteringar och att viss önskad funktionalitet inte finns tillgänglig förrän en tid efter att lärosätet börjat använda systemet. Under förstudien togs ett grovt förslag fram på vilken funktionalitet som ska tas fram under fas 1, dvs till mållärosäte 1 börjar använda Ladok. Se bilaga 1 i förstudierapporten.

Införandet på lärosätet planeras tillsammans med projektet och lärosätet får mer stöd än övriga lärosäten vad gäller frågor om planering av införandet, integrationer och hantering av befintliga kurs- och utbildningsplaner. Lärosätet får möjlighet att påverka den lösning som utvecklas genom att t ex delta i användningstester.

Vi kommer också att arbeta med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering med målet att lärosätet använder Ladok för utbildningsplanering hösten 2021, information kommer separat till de lärosäten detta berör. Detta för att vi tidigt ska få feedback på den funktionalitet som utvecklas.

Lite längre fram kommer vi att annonsera efter ytterligare ett mållärosäte (mållärosäte 2) som har större krav på funktionaliteten inom utbildningsplanering. Målet är att lärosätet senast 2023-06-30 använder Ladok för utbildningsplanering.

Anmäl intresse för att vara mållärosäte 1 till info@ladok.se senast 2021-02-12. Därefter kommer vi att intervjua några kandidater och meddela vilket mållärosäte 1 blir i mitten av mars 2021.

Förfrågan om intresseanmälan har gått ut till Ladokkonsortiets kontaktpersoner på lärosätena: Lokal objektägare, lokal kontaktperson och lokal teknisk kontaktperson.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara mållärosäte? Kontakta Malin Zingmark på malin.zingmark@ladok.se eller telefon 070-3322006.

2020-12-03

Projektet för att utveckla ett gemensamt stöd för utbildningsplanering i Ladok påbörjas snart. Den tänkta lösningen finns beskriven i resultatet från den förstudie som gjordes under 2020.

Projektet kommer att arbeta med två mållärosäten som använder Ladok för utbildningsplanering, det första mållärosätet använder Ladok senast 2022-06-30.

Mållärosätets uppgift är att stödja projektet med prioritering av de krav som finns på systemet. I mitten av januari 2021 kommer mer information om mållärosätet och hur man anmäler sitt intresse. Sista anmälningsdag för ansökan är 10/2 2021, därefter intervjuar representanter för Ladokkonsortiet några lärosäten. Beslut om mållärosätet fattas i början av mars 2021. Ett andra mållärosäte som använder Ladok för utbildningsplanering senast 2023-06-30 kommer att utses längre fram under nästa år.

Vi kommer även att jobba med ett lärosäte som idag inte har något stöd för utbildningsplanering, mer information kommer till de lärosäten det berör i mitten av januari 2021.

Projektet kommer att arbeta med referensgrupper under projektets gång. Referensgruppernas uppgift är att vara rådgivande i frågor som rör utvecklingen av lösningen. I referensgrupperna har fler lärosäten möjlighet att delta än de som nämnts ovan.

2020-12-07

Vi söker nu nya deltagare till den grupp med lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner som vi träffar regelbundet. Gruppen är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena och hette under 2020 Prioriteringsrådet. Från 2021 byter gruppen namn till Samverkansgruppen för Ladok.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande verksamhetsplan samt större förändringar i produktplanen.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner och träffas var fjärde vecka. Representanterna sitter i två år och varje år byts hälften av representanterna ut. Vi söker 3 lokala kontaktpersoner och 2 lokala tekniska kontaktpersoner för tidsperioden 2021-2022.

Ni kan nominera personer på ert eget eller andra lärosäten till asa.lindberg@ladok.se senast 11/1 2021.

2020-04-02

Nu finns presentationerna och inspelningarna från Ladokträffen på Zoom den 31 mars tillgängliga här.

Där finns också länk till den enkät om Ladokträffen, som vi skulle uppskatta om du som var med och lyssnade kan besvara.

 

2020-03-20

Då alla lärosäten inte hade möjlighet att delta i frågestunden om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering den 11 mars, bjöd Ladokkonsortiet in till information på Zoom.

Inspelningen från den informationen hittar du här!

2020-03-13

Den 11 mars var det dags för frågestund i Stockholm om förstudien Gemensamt stöd för utbildningsplanering.  Runt 50 personer var samlade för att diskutera innehållet i den rapport som skickats ut. Mauritz Danielsson, Malin Zingmark och Karin Schelén berättade om innehållet i rapporten och svarade på lärosätenas frågor. Bilderna som visades finns här.

Detta är i huvudsak de områden som diskuterades (våra svar i kursiv text):

Finansiering

Hur vet ni att ni räknat rätt vad gäller utvecklingskostnaden?

Vi har mer information nu inför utvecklingen av en gemensam lösning än vad vi hade när Ladok3-projektet startades. Men givetvis kan det hända saker som gör att uppskattningen inte håller.

Hur hanteras drift/förvaltning under de första 6 åren?

Under de första 2,5 åren ingår drift/förvaltning i genomförandeprojektet. Under de kommande 3,5 åren hanteras drift/förvaltning inom Ladokkonsortiets budget.

Prioritering mot utvecklingen av Ladok

Det behöver inte göras någon prioritering gentemot utvecklingen av övriga Ladok då detta har en separat finansiering.

Stämman

Vilka frågor kommer att tas upp för omröstning på stämman?

Det ska styrelsen ta ställning till efter att remissvaren kommit in.

Integrationer

Prestandan är viktig.

Vi vet om att det är viktigt för lokala integrationer att få bra prestanda, detta har vi tagit hänsyn till och kommer att beakta och vidareutveckla lösningen allteftersom.

Informationsmodell och dokumentation behövs för att kunna bygga integrationer.

Vi är väl medvetna om behovet av bättre dokumentation om APIerna och det är pågång redan under 2020.

Krav

Hur kommer formen för insamling av krav att se ut? Tekniska krav?

Det är för tidigt att kunna beskriva det. Men olika sätt att samla in de tekniska kraven behöver också finnas.

Kommer många lärosäten att behöva bygga kompletterande lösningar?

Det är svårt att svara på men vi bedömer att med den kravbild som vi beskrivit så kommer de flesta behov att mötas. Och kommer nya behov upp efter genomförandeprojektet så kan det tas med i vidareutvecklingen av lösningen. Målet är att så många som möjligt ska slippa bygga kompletterande lösningar.

Viktigt att se över hela flödet utbildningsplanering/Ladok/NyA.

Processtödet kan bli komplicerat att förvalta och supporta ett så komplext systemstöd.

Ok.

Förändringar i utbildningsinformation

Kommer förändringar i utbildningsinformation att påverka befintlig funktionalitet?

Ja det kommer det att göra. En del av förändringarna är efterfrågade redan idag. Och vi får försöka ta hänsyn till hur lärosätena påverkas av de förändringar vi gör.

Risker

Det blir mer sårbart i framtiden när både Ladok och informationen i utbildningsdatabaserna finns i samma system.

Ja.

Funktionalitet

Sker utveckling för alla utbildningsformer samtidigt?

Ja.

2020-02-12

Vi välkomnar intresseanmälningar för uppdrag i konsortiet.

Ladokkonsortiet drivs av medarbetare som hyrs in från våra partslärosäten. Framför oss har vi ett behov av fler verksamhetsexperter som arbetar med underlag för utveckling av Ladok, support till våra lärosäten, utredningar samt nationell administration av gemensamt data i systemet.

Har du erfarenhet av studieadministration och är intresserad av att jobba nationellt i en dynamisk miljö i team med engagerade och kunniga kollegor, så skicka in en intresseanmälan till ansvarig för verksamhetsstöd, anna.ahnberg@ladok.se.

Läs mer här om hur det fungerar att arbeta i Ladokkonsortiet.

2020-01-30

Catherine Zetterqvist, produktägare för Ladok, har bestämt sig för att sluta i Ladokkonsortiet och istället gå tillbaka till sin anställning vid Linnéuniversitetet.

Catherine har haft en nyckelroll i utvecklingen av Ladok och varit med i konsortiets arbete sedan 2010. Rollen som produktägare är central i det sätt vi vill arbeta på även fortsättningsvis, vilket innebär att vi kommer att söka efter en ny produktägare. Är du intresserad av rollen eller vet någon annan som är? Annonsen kommer om några veckor ut på Ladok.se.

Till och med mars är Catherine kvar i Ladokkonsortiet, därefter tar Mauritz Danielsson, konsortiechef, tillfälligt över rollen som produktägare tills dess att vi har någon på plats.

Vi önskar Catherine stort lycka till!

2020-02-10

Onsdagen den 11:e mars  mellan klockan 13 – 15 anordnar Ladokkonsortiet en frågestund om resultatet från förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering”

Syftet med frågestunden är att ge lärosätena möjlighet att ställa frågor om innehållet i rapporten. Inbjudan har gått ut till lokala kontaktpersoner och lokala objektägare och varje lärosäte har möjlighet att skicka två deltagare.

Mötet äger rum på Westmanska palatset i Stockholm. Mötet kommer inte att spelas in och det kommer inte att vara möjligt att delta via videolänk.

Här kan du läsa mer om förstudien.