Lagring av gamla Ladok

Ladokkonsortiet erbjuder lärosätena lagring av gamla Ladok under 7 år  efter att gamla Ladok stängdes (till och med 31/12 2025) genom ITS på Umeå universitet.

Observera att det inte är en arkivlösning för data i gamla Ladok. Rutiner för arkivering, gallring, utlämnande av data enligt offentlighetsprincipen med mera ska hanteras av lärosätena själva i samråd med lärosätets arkivarie/registrator.

Erbjudandet består av följande delar och kommer att kunna beställas separat:

  • Läsåtkomst till Ladok2-databas via SQL.
  • Åtkomst till webbgränssnittet i Trafla.
  • Åtkomst till uppföljningstjänsterna i Ladok på webb.

Läsåtkomst till Ladok2-databas via SQL samt åtkomst till webbgränssnittet i Trafla ingår i konsortieavgiften. För åtkomst till uppföljningstjänsterna i Ladok på webb uttas en årlig avgift a 15000kr och 15000kr i startavgift.

Samtliga delar är tänkta att endast användas vid ett fåtal tillfällen per år per lärosäte och av en fysisk användare. Uppkoppling är inte tillåten från andra system såsom Excel, BI-system eller andra liknande system då tjänsterna endast är avsedda för enklare manuella utsökningar.

System som behöver omfattande datauttag ska ha hämtat sådan data från lärosätets ordinarie miljö för gamla Ladok innan tjänsten tas i bruk. All anslutning till tjänsterna sker via VPN. Varje lärosäte kommer att tilldelas ett VPN-konto per tjänst, det vill säga maximalt tre konton.

Tjänsten har inte någon garanterad upptid eller prestanda. Dimensionering är gjord för att ett lärosäte åt gången skall kunna använda tjänsten med ungefär de svarstider som finns för de driftmiljöer som använts för gamla Ladok under de senaste åren. Support ges endast gällande problem med konto- och anslutningsuppgifter.

I samband med att lärosätet tillhandahåller data som skall importeras till tjänsten tas en initial säkerhetskopia. Eventuella förändringar som sker i miljöerna vid användning, t ex uppdatering av loggtabeller m m säkerhetskopieras ej efter att importen gjorts.

Om systemet blir otillgängligt vid något tillfälle och säkerhetskopia behöver återställas kommer eventuella förändringar ett gå förlorade.

2023-09-13 | Webmaster