Projektledning

Ladok3-projektet är avslutat och arbetet fokuserar nu på vidareutveckling och förbättring av systemet.

Ladok3-projektets slutrapport 2018

 

Projektets medlemmar

Johan Sjödin, huvudprojektledare

Anna Åhnberg, biträdande huvudprojektledare
Tfn: 073-146 01 39

Catherine Zetterqvist, produktägare
Tfn: 0480-44 61 40

Projektstab

Åsa Lindberg, projektadministratör
Tfn:

Margita Westin, ansvarig för systemdokumentation
Tfn: 070-213 55 60

Malin Eivergård, kommunikatör
Tfn: 070-425 09 61

Styrgrupp (utses av Ladokkonsortiets styrelse):

Staffan Sarbäck
O
rdförande, förvaltningschef Luleå tekniska universitet

Mauritz Danielsson
Konsortiechef, Ladokonsortiet

Tarmo Haavisto
S
ektionschef, Lunds universitet

Gerd Engström
A
vdelningschef, Högskolan i Jönköping

Joakim Nejdeby
IT-direktör, Linköpings universitet

Per Zettervall
E
nhetschef för UHR systemförvaltning

Karin Åström
E
nhetschef, Göteborgs universitet

Hans Andersson
Förvaltningschef, Södertörns högskola

Åke Jansson
IT-chef, Malmö högskola

Vakant
S
tudentrepresentant

Protokoll:

Här kan du ta del av protokoll från styrgruppsmöten.

Expertgrupp:

Ladokkonsortiet hade tidigare en expertgrupp som fungerade som stöd till projektledaren och huvudproduktägaren, främst i det strategiska förankringsarbetet. Gruppen utsågs av SA-chefer och IT-chefer (UNITCF och HITCF) på konsortiets medlemslärosäten.

Projektets uppdrag beslutas av styrgruppen och formuleras i form av ett projektdirektiv. Arbetsbeskrivning och mandat för huvudprojektledaren har fastställts av Ladokkonsortiets styrelse som också rekryterat huvudprojektledaren.

2018-07-20 | Malin Eivergard